Marktonderzoek boeken | kwantitatief en kwalitatief onderzoek, imago onderzoek, naamsbekendheid, onderzoeksmethoden, lezersonderzoek, naamsbekendheidonderzoek, klant tevredenheids onderzoek, onderzoeksmodellen, omnibusonderzoek, online onderzoek.
21 Marktonderzoek boeken

O.A. kwantitatief en kwalitatief onderzoek, imago onderzoek, naamsbekendheid, onderzoeksmethoden, lezersonderzoek, naamsbekendheidonderzoek, klant tevredenheids onderzoek, onderzoeksmodellen, omnibusonderzoek, online onderzoek.

Starten met marktonderzoek<br>Broekhuis
Starten met marktonderzoek
Broekhuis

Met de serie Marktonderzoek voor projectonderwijs kan de student snel en praktisch met eenvoudige middelen goed en doelmatig marktonderzoek doen. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor projectonderwijs. De student kan met de afzonderlijke delen het vereiste maatwerkmarktonderzoek uitvoeren binnen de centraal verstrekte projectopdracht. De nadruk ligt op het doen van marktonderzoek en niet op de theorie. De student doet niet meer dan vereist is voor de oplossing van de projectopdracht. De 5 delen doorlopen het markonderzoeksproces volgens een uitgekiend stramien van onderzoeksprobleemstelling tot onderzoeksresultaat en vormen een logische volgorde. Na bestudering en toepassing van de gehele serie heeft de student een volledig beeld van het marktonderzoeksproces en is hij toegerust om in de beroepspraktijk marktonderzoek op te zetten en uit te voeren. Deelcompetenties worden verworven door de delen afzonderlijk te bestuderen.

Deel A. Starten met marktonderzoek
In de eerste fase van je onderzoek zul je moeten nagaan voor welk bedrijf je werkt, wat de opdrachtgever wil en welk probleem je gaat onderzoeken. Je zult moeten onderzoeken hoeveel tijd het gaat kosten en welke faciliteiten je nodig hebt. Vaak stel je een offerte en een tijdsplan op. In dit eerste deel vind je wat een probleemstelling inhoudt, hoe een marktonderzoek verloopt en waar je bij het plannen en begroten rekening mee moet houden.

Deel B. Deskresearch
Wanneer je eenmaal weet wat marktonderzoek inhoudt, kun je op zoek gaan naar informatie. Je kunt je in eerste instantie verdiepen in gegevens die reeds beschikbaar zijn, op Internet, in statistieken, uit voorgaande onderzoeken en in literatuur. Dit tweede deel biedt een praktische aanpak om snel en efficiënt een keuze te maken uit de enorme berg gegevens die bestaat. Hierdoor krijg je een goed inzicht in de marktomvang, ontwikkelingen, concurrentie en andere zaken die invloed zullen hebben op de besluitvorming van je opdrachtgever.

Deel C. Kwalitatief marktonderzoek
Nadat je hebt geleerd wat marktonderzoek is en op welke wijze je allerlei algemene gegevens kunt opzoeken en verwerken, leer je in dit deel om gegevens op maat te verzamelen. Dat kan zowel via kwalitatief onderzoek als via een enquête. Als het onderzoek zich richt op de gedachten, gevoelens, associaties en voorkeuren van de consumenten, zul je kiezen voor een kwalitatieve methode. Met behulp van dit boek doe je de praktische kennis en vaardigheden op die voor deze manier van onderzoeken nodig zijn.

Deel D. Enquête research
Nadat je in de vorige delen hebt geleerd wat marktonderzoek is en op welke wijze je allerlei algemene gegevens kunt opzoeken en verwerken, moet je gegevens op maat gaan verzamelen. Dat kan zowel via kwalitatief onderzoek als via een enquête. In dit vierde deel leer je kwantitatief onderzoek te doen. Je leert hoe je vragenlijsten op moet stellen, hoe je je respondenten zoekt, wat de minimale steekproefomvang is en hoe je kunt rekenen met nauwkeurigheidsmarges. Al deze gegevens worden voorzien van direct toepasbare adviezen.

Deel E. Werken met SPSS
Nadat je hebt geleerd wat marktonderzoek is en op welke wijze je allerlei algemene gegevens kunt opzoeken en verwerken, heb je ook geleerd hoe je kwalitatieve en kwantitatieve gegevens kunt verzamelen. Kwantitatieve gegevens kun je het beste verwerken in de computer met het statistische programma SPSS. Met behulp van dit vijfde en laatste deel uit de serie kun je meteen aan het werk. Je vindt duidelijk en helder beschreven hoe het programma werkt en allerlei praktijktips die in een louter technisch manual eenvoudigweg ontbreken. Bovendien leer je hoe je makkelijk en handig gebruik kunt maken van statistische toetsen.


Online-marktonderzoek / druk 1
Lingeman, H.


Marktonderzoek<br>P. de Pelsmacker
Marktonderzoek
P. de Pelsmacker

Dit boek richt zich op methoden en technieken van marktonderzoek. Het eerste (basis)deel richt zich op definities en methoden, terwijl de delen twee en drie zich respectievelijk richten op de technieken van gegevens verzamelen en verwerken. Deel vier richt zich op de praktische toepasbaarheid van de aangegeven methoden en technieken. Ten opzichte van de vorige druk is de inhoud geactualiseerd en zijn minder relevante onderwerpen vervangen door nieuwe. Zeer helder en plezierig geschreven, met veel praktische voorbeelden en uitwerkingen. Door de opzet (samenvattingen aan het begin van ieder hoofdstuk, plus notenregister) en uitgebreidheid is het boek geschikt voor studenten (hbo) en voor diegenen die reeds met de nodige kennis dit onderwerp beoefenen. Diverse statistische bijlagen, bibliografie en zakenregister.(Biblion recensie, A.J.R. Bruins)


Consumentengedrag<br>Boom
Consumentengedrag
Boom

In de afgelopen jaren heeft het boek Consumentengedrag zijn waarde bewezen als een prettig leesbare en overzichtelijke samenbundeling van kennis over consumentengedrag. Kennis die ook toepasbaar is in praktijksituaties. In deze tweede druk is die toepasbaarheid vergroot door het actualiseren van de stof. Het fenomeen Internet c.q. informatie- en communicatietechnologie is een maatschappelijk gegeven dat vergaande gevolgen heeft voor consumenten en marketeers. Hieraan wordt dan ook de nodige aandacht gegeven, met name in de aanknopingspunten voor marketingstrategie. Over de multiculturele consument is veel meer materiaal beschikbaar, dat uiteraard is verwerkt. Verder zijn voorbeelden, advertenties en cases vernieuwd.

In het werkboek staan per hoofdstuk alle leerdoelen, een samenvatting en opgaven, inclusief diverse cases. Hiermee leert u studenten werken met de belangrijkste achtergronden, begrippen en motieven die van belang zijn voor effectieve marketing. De docentenhandleiding bevat - behalve alle leerdoelen - uitwerkingen en oefenmogelijkheden. Hiermee beschikt u over een ruime keuze aan oefenmateriaal voor uw lessen.

Voor zowel hbo- als wo-studenten, cursisten NIMA-B en NIMA-C en cursisten van andere opleidingen waarin consumentengedrag (al dan niet in relatie met marketingstrategie) aan de orde komt, is Consumentengedrag een aangenaam en efficiënt middel om kennis en inzicht te verwerven. Bij uitstek geschikt op bijvakniveau voor studierichtingen die reeds met economische begrippen vertrouwd zijn.


Kwalitatief marktonderzoek<br>Broekhuizen
Kwalitatief marktonderzoek
Broekhuizen


Marktonderzoek<br>R. Kooiker
Marktonderzoek
R. Kooiker

In Marktonderzoek staat het onderzoeksproces centraal. Verschillende methoden van dataverzameling en -analyse worden behandeld. Bijzondere aandacht krijgen de relatie tussen opdrachtgever en onderzoeksbureau en de standaarddiensten die de Nederlandse marktonderzoeksbureaus aanbieden. Ook is er veel aandacht voor de plaats die het marketingonderzoek inneemt binnen het totale vakgebied.

Internet en laddering
In deze herziening zijn de actuele ontwikkelingen opgenomen. De mogelijkheden die internet biedt voor deskresearch en enquêteren komen aan bod. Ook is er aandacht voor databasemarketing en -onderzoek en voor nieuwe onderzoeksmethoden zoals laddering. Tevens krijgt de kwaliteit van marktonderzoek meer aandacht. Zo zijn de centrale begrippen van marktonderzoek, zoals validiteit en betrouwbaarheid, bij elkaar gebracht om het fundament van marktonderzoek duidelijk neer te zetten en wordt er dieper ingegaan op de mogelijke valkuilen bij ¿representatieve¿ steekproeven.

Let op: deze editie bevat geen SPSS handleiding. Voor het werken met SPSS biedt Wolters-Noordhoff het boek Werken met SPSS (9.0 en hoger) van H. Stumpel uit de serie Marktonderzoek voor projectonderwijs.


Marktonderzoek + 2 diskettes<br>R. Verhoef
Marktonderzoek + 2 diskettes
R. Verhoef

Het boek vertelt met heldere voorbeelden hoe je verschillende stappen moet zetten bij het opzetten en uitvoeren van marktonderzoek. Concrete voorbeelden zijn ontleend aan marktonderzoek van HBO-studenten. Het computerprogramma 'Marktonderzoeker' ondersteunt je als student bij het zetten van deze stappen, en geeft een flexibele aanpak voor elk type rapport of verslag. Elke fase leidt tot een concreet tussenproduct dat je met medestudenten en docent kunt bespreken. De stappen en criteria in elke stap zijn bovendien een handig referentiekader voor student en docent. 'Marktonderzoek' is een vervolgmodule op 'Onderzoek: de basis' (ook uit de reeks Praktische Vaardigheden), waarin op dezelfde praktische wijze de basiskennis en vaardigheden bij eenvoudig onderzoek worden aangeleerd.


Marktonderzoek voor marketingbeslissingen<br>G. Rustenburg
Marktonderzoek voor marketingbeslissingen
G. Rustenburg

In het marketingplanningsproces komt naar voren dat we niet alles weten over onze markt of dat daarover onzekerheid bestaat. Marktonderzoek is dan nodig. In dit boek is marktonderzoek in een handzaam kader geplaatst door het direct te koppelen aan het marketingplanningsproces. Wanneer doe ik welk onderzoek en hoe pak ik dit onderzoek vervolgens aan? Ieder hoofdstuk bevat leerdoelen en opdrachten, zodat kennis goed getoetst kan worden. De antwoorden op deze opdrachten worden in de handleiding ter beschikking gesteld aan de docenten.

Marktonderzoek bij strategische marktbeslissingen is geschikt voor studenten in verschillende hbo-opleidingen en mensen in de praktijk in commerciële functies. Tevens is het geschikt voor studenten die zicht voorbereiden op het NIMA/MIM-A examen.


Statistiek bij marktonderzoek / druk 2
R.L. Erven

Studieboeken over statistiek zijn er in overvloed. Dit boek heeft echter een originele invalshoek: die van de marketing. Het boek - dat zich ook leent voor zelfstudie - leert de marketingjongens de benodigde statistische methoden functioneel te gebruiken. In vijftien hoofdstukken wordt de leerstof helder behandeld, telkens aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Ook moderne (computer)technieken als SPSS krijgen aandacht. Eigentijds vormgegeven. Doelgroep: HBO-studenten. Vereist enige voorkennis van statistiek en marketing. In vergelijking met de eerste druk uit 1997 zijn er wat noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, zoals de omrekening naar euro's en het herstellen van fouten; verder zijn er enige nieuwe artikelen toegevoegd die inspringen op actuele onderwerpen, alsmede enkele nieuwe cases (van derden). Op het oog is er echter niets wezenlijks veranderd. Hoofdstukindeling, opmaak, typografie en zelfs de cover zijn exact dezelfde; door de toevoegingen is de omvang van het boek alleen licht gestegen (van 247 tot 256 bladzijden). (Biblion recensie, Drs. H.H. Ahaus)


Kwalitatief marktonderzoek, theorie en praktijkcases / druk 1
Ko de Ruyter

Kwalitatief onderzoek richt zich op de informatie die een consument, vanuit zijn eigen beleving en taal, geeft over een produkt of dienst. Het boek behandelt de methoden en technieken voor dit type onderzoek. Een korte case-studie en een hoofdstuk met conclusies zijn toegevoegd. Evenzo een bibliografie, register en de kwaliteitseisen voor het genoemde onderzoek. Het goed en vlot geschreven boek biedt inzicht in basisbegrippen en de toepassing daarvan. Het is niet alleen geschikt, maar ook bestemd voor een ieder die zich in het onerwerp interesseert. Dit is een groeiende groep. (Biblion recensie, Drs. A.J.R. Bruins.)


    Basisboek kwalitatief onderzoek<br>D.B. Baarda
Basisboek kwalitatief onderzoek
D.B. Baarda

Basisboek Kwalitatief Onderzoek geeft praktische aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, en het rapporteren daarover. Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt: elk hoofdstuk behandelt telkens één fase van het schema. Het laatste hoofdstuk gaat over rapportage en aanbevelingen.

Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Aan het begin van elk hoofdstuk staan de doelen vermeld en is aangegeven wat de student na het bestuderen van het betreffende hoofdstuk geacht wordt te weten. Bij de hoofdstukindeling is de fasenindeling van een kwalitatief onderzoek gevolgd, maar de hoofdstukken kunnen eventueel in willekeurige volgorde worden gelezen. De theorie wordt ondersteund met veel praktijkvoorbeelden. Een bijlage gaat in op de rol die de PC bij een kwalitatief onderzoek kan spelen.


Enqueteren / druk 2
E.P.W.A. Jansen

Deze tweede druk verschijnt bijna tien jaar na de eerste. De veranderingen zijn voornamelijk tekstueel van aard. Het hoofdstuk over het formuleren en uitwerken van de probleemstelling is ook van opzet veranderd. Naast de veranderde opzet van dit eerste hoofdstuk is ook hoofdstuk vijf aangepast. Meer aandacht wordt besteed aan de formulering van de vragenlijsten en aan de voor- en nadelen van schriftelijk enquêteren tegenover mondeling. Dat het hoofdstuk over de computerverwerking tenslotte aanpassing heeft ondergaan, mag geen verbazing wekken, gezien de ontwikkelingen op dit terrein. Het blijft een elementaire behandeling van het onderwerp "enqueteren". Vooral bestemd voor studenten in diverse vormen van onderwijs. (Biblion recensie, Dr. P.H. van Gorkum.)


Enqueteren en gestructureerd interviewen / Basisboek<br>Baarda
Enqueteren en gestructureerd interviewen / Basisboek
Baarda

Enquêteren en gestructureerd interviewen geeft praktische aanwijzingen voor het maken van een (schriftelijke) vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews.

Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Elk hoofdstuk start met de leerdoelen en eindigt met alle begrippen die in dat hoofdstuk zijn behandeld. Aan de orde komen het formuleren van ëgoede´ vragen en het bedenken van ëjuiste´ antwoordalternatieven. Ook aan de vormgeving en lay-out van een vragenlijst is veel aandacht besteed. Het boek gaat uitgebreid in op de praktische voorbereidingen die je moet treffen als je gegevens wilt gaan verzamelen via een enquête of gestructureerd interview.

Specifieke vaardigheden die van belang zijn voor het afnemen van mondelinge interviews passeren de revue: het inleiden van een interview, het op de juiste manier stellen van vragen, het doorvragen, het verbaal en non-verbaal stimuleren van de respondent om ëeerlijke´ antwoorden te geven en ten slotte het reageren op ëmoeilijke´ situaties. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van veel voorbeelden.


Kwalitatief onderzoek<br>Ilja Maso
Kwalitatief onderzoek
Ilja Maso

Kwalitatiefonderzoek: praktijk en theorie is een nieuwe inleiding in kwalitatief onderzoek voor studenten en onderzoekers in de sociale en menswetenschappen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Veel voorbeelden verlevendigen de tekst.


Een onderzoek voorbereiden<br>Heinze Oost
Een onderzoek voorbereiden
Heinze Oost

'Een onderzoek voorbereiden' is het tweede deel van een vierluik van gedegen maar compacte onderzoeksboeken die aansluiten bij het hoger onderwijs van nu. Het is niet alleen informatief en goed leesbaar, maar biedt de lezer ook een praktisch draaiboek voor de uitvoering van klein of groot onderzoek. Naast heldere uitleg over nut, eisen en aanpak bevat het boek voorbeelden, uitgewerkte oefeningen, vraagbaken en zelftesten en opdrachten om de leerstof toe te passen op het eigen onderzoek. Zowel de opzet als de geboden informatie zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en onderwijs.


Een onderzoek uitvoeren<br>Heinze Oost
Een onderzoek uitvoeren
Heinze Oost

In het hoger onderwijs neemt het ontwikkelen van beroepsbekwaamheden, ook het leren onderzoeken, een belangrijke plaats in. Studenten in HBO en op universiteiten worden steeds vaker geconfronteerd met (kleine en grote) onderzoeksopdrachten, omdat gebleken is dat onderzoek doen een goede manier is om allerlei dingen te leren.

Een onderzoek uitvoeren is het tweede deel van een vierluik van onderzoeksboeken dat vier cruciale onderdelen van het onderzoeksproces behandelt. Elk boek is los te gebruiken maar opgebouwd volgens een vaste structuur. Naast heldere uitleg over nut, eisen en aanpak, bevat elk boek voorbeelden, uitgewerkte oefeningen, vraagbaken, zelftesten en opdrachten om de leerstof toe te passen op het eigen (klein of groot) onderzoek.

Trefwoorden: onderzoeksvaardigheden, studeren, studiebegeleiding, studievaardigheden.


Een onderzoek rapporteren<br>Heinze Oost
Een onderzoek rapporteren
Heinze Oost

In het hoger onderwijs neemt het ontwikkelen van beroepsbekwaamheden, ook het leren onderzoeken, een belangrijke plaats in. Studenten in HBO en op universiteiten worden steeds vaker geconfronteerd met (kleine en grote) onderzoeksopdrachten, omdat gebleken is dat onderzoek doen een goede manier is om allerlei dingen te leren.

Een onderzoek rapporteren is het derde deel van een vierluik van onderzoeksboeken dat vier cruciale onderdelen van het onderzoeksproces behandelt. Elk boek is los te gebruiken maar opgebouwd volgens een vaste structuur. Naast heldere uitleg over nut, eisen en aanpak, bevat elk boek voorbeelden, uitgewerkte oefeningen, vraagbaken, zelftesten en opdrachten om de leerstof toe te passen op het eigen (klein of groot) onderzoek.

Trefwoorden: onderzoeksvaardigheden, studeren, studiebegeleiding, studievaardigheden.


Methoden en technieken van onderzoek<br>R.P.I.J. Schreuder-Peters
Methoden en technieken van onderzoek
R.P.I.J. Schreuder-Peters

In de informatiemaatschappij waarin wij leven hangt de kwaliteit van onze beslissingen en handelingen steeds meer af van de vraag of we over de juiste en actuele informatie beschikken. Dit boek behandelt de basisbeginselen en de praktische aspecten van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Daarbij komen vragen aan de orde als:

- hoe formuleer ik mijn onderzoeksvraag?
- welke valkuilen kent het onderzoeksproces?
- welke onderzoeksopzet leent zich voor deze vragen?
- hoe plan im een onderzoeksproject?
- hoe trek ik mijn steekproef?
- hoe moeten de resultaten worden geïnterpreteerd?
- hoe kom ik tot bruikbare informatie?

Het boek is overzichtelijk ingedeeld en prettig leesbaar. Ieder hoofdstuk kent een aantal duidelijk omschreven doelen, en ook worden steeds de belangrijkste begrippen samengevat. De stof wordt bovendien verlevendigd met vele praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen, opdrachten en een meerkeuzetoets. Het boek is bedoeld voor studenten aan instellingen voor HBO en universiteit. Maar ook voor degenen die professioneel met onderzoek te maken hebben, is het een bruikbaar naslagwerk. Doordat de antwoorden op de vragen achter in het boek zijn opgenomen is het ook uitermate geschikt voor zelfstudie.


Onderzoek met vragenlijsten
W. Dijkstra

Dit boek geeft richtlijnen voor het opzetten van vragenlijstonderzoek. Aan de orde komen onder andere de probleemstelling, de onderzoeksmethode, de doelpopulatie, steekproeftrekking, non-respons, het formuleren van goede vragen, de selectie en begeleiding van interviewers en een aantal praktische tips zoals planning en kosten. Bevat een aantal praktische voorbeelden en opdrachten per hoofdstuk. De auteurs zijn beiden werkzaam binnen dit vakgebied, de een als hoofddocent op de Vrije Universiteit in Amsterdam, de ander bij het Longitudinal Aging Study Amsterdam. Beiden hebben jarenlange ervaring op het gebied van vragenlijstonderzoek. In dit boek worden op heldere wijze de belangrijke onderdelen van vragenlijstonderzoek aan de orde gesteld. Daarbij komen naast nieuwe vormen als Internet surveys, ook de eventuele valkuilen aan de orde. Dit boek is dan ook interessant voor studenten die met vragenlijstonderzoek te maken krijgen, maar zeker ook voor vragenlijstonderzoekers in de praktijk, omdat ook zij baat kunnen hebben bij de adviezen en praktische voorbeelden die in dit boek beschreven worden. Kortom, een handig boek voor elke vragenlijstonderzoeker. (Biblion recensie, M. van Berkel.)


De kern van survey-onderzoek<br>H. Korzilius
De kern van survey-onderzoek
H. Korzilius

Dit deel van de serie bekijkt de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van een survey-onderzoek voor een bedrijf, instelling of organisatie. Door het geven van voorbeelden, handreikingen en opgaven wordt de lezer in staat gesteld om, op operationeel niveau, zelfstandig een survey-onderzoek op te zetten en uit te voeren op verschillende terreinen zoals personeels- en productiemanagement, ondernemingsstrategieën, leiderschapsstijlen, imago van de organisaties e.d. Het deel is doorspekt met casussen afkomstig uit de bedrijfskunde en de bedrijfscommunicatie


Rapporteren over kwalitatief onderzoek / druk 1